Vedtægter .docx 34kb

Lejekontrakt .PDF 5.4 mb

Vedtægter for Haveforeningen Bjødstrup Mose

 Tillæg: Vejledning til bålafbrænding fra Aarhus Kommune samt matrikelkort

Opdateret efterordinær generalforsamling 27-10-2018

 • 1: Lejekontrakt

stk. 1: Foreningen er dannet af lejere på matr.nr. l cl Bjødstrup by, Tranbjerg. Haveforeningens navn er Bjødstrup Mose.

stk. 2: Ifølge lejekontrakt er foreningen lejer hos Århus kommune. Lejekontrakten skal overholdes og kan ikke ændres af foreningen.

stk. 3: Ethvert medlem modtager og kvitterer for et eksemplar af foreningens love.

 

 • 2: Formål

Stk.1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved overfor udlejer at søge opnået bedst mulige lejevilkår, at yde medlemmerne vejledning ved anlæg, dyrkning af haverne og bygningernes udseende og placering, endvidere at værne om ro og orden inden for havekoloniens område.

 

 • 3: Venteliste, udlejnings- og ordensregler

Stk. 1: Ingen kan leje kolonihave på det under § l nævnte areal uden samtidigt at indmelde sig i foreningen. Medlemmerne hæfter kollektivt for foreningens

forpligtigelser, ligesom man ikke kan være medlem af foreningen uden at leje en have. Som medlem er man forpligtiget til at overholde (nærværende) vedtægter samt lejekontrakten med Aarhus Kommune.

Stk. 2: Haverne må kun udlejes til myndige personer med fast bopæl udenfor Århus kommune, såfremt der ikke på udlejningstidspunktet er ansøgere fra Århus kommune på venteliste.

Stk.3: Haverne må kun anvendes til udleje som fritidshaver og til husdyrhold.

Stk. 4: Der gælder følgende ordensbestemmelser:

 1. 1: Arealet og de derpå værende huse skal stedse holdes i ordentlig og sømmelig stand.
 2. 2: Affald må kun placeres i skarnkasser, der er placeret 3 steder i kolonien. Skarnkasserne må kun bruges til køkkenaffald, der skal være indpakket. Henkastning af affald i og uden for kolonien er forbudt. Afbrænding må kun finde sted efter vedlagt vejledning om bålafbrænding i Aarhus kommune. Dog ikke lørdag eller søndag.
 3. 3: Andet husdyrhold end duer, høns, kaniner og lignende må ikke finde sted og ikke i erhvervsøjemed.
 4. 4: Jagt må ikke drives på arealet.
 5. 5: Der må ikke på arealet anlægges vandbassiner uden kommunens godkendelse.
 6. 6: Hegn mod arealets grænser mod pladser og veje, og mellem de enkelte parceller må ikke være højere end 1, 8 meter. De på vedhæftede plan viste skelhegn skal plantes som bøgehæk.
 7. 7: Hunde må ikke gå løse på fællesområderne.
 8. 8: Biler i kolonien skal bruge parkeringspladserne, der må ikke parkeres på vejene.

Stk. 5: Hvis en haveejer ønsker at afhænde sin have, skal bestyrelsen kontaktes, inden salg kan foretages. Foreningen har en offentlig venteliste og en intern venteliste. Den interne venteliste er kun for nuværende medlemmer af haveforeningen.

Haverne må kun udlejes til personer, der er optaget på foreningens ventelister. Medlemmer fra den interne venteliste tilbydes ledige haver først. Hvis der ikke er

interessede fra den interne venteliste, tilbydes haven til medlemmer på den eksterne venteliste.

For at blive opskrevet på ventelisterne skal der indbetales et årligt gebyr, der fastsættes af generalforsamlingen. Ventelisterne findes på foreningens hjemmeside på www.bjødstrupmose.dk,

Stk. 6: Der må højst stå to navne på lejekontrakten.

Stk. 7: Det er ikke tilladt at udleje og/eller fremleje lejemål eller dele af lejemål.

Stk. 8: Der kan søges dispensation hos bestyrelsen, hvis man i en periode ønsker en stedfortræder til sin have. En sådan stedfortræder overtager samtidigt lejerens forpligtelser overfor haveforeningen. Dog har en stedfortræder ikke stemmeret eller mulighed for at opstille til poster på generalforsamlingen.

Stk. 9: Bestyrelsen fastsætter sammen med havelejer huslejen i relation til de faktiske udgifter. Her medregnes fx ikke afdrag til egne lån.

 • 4: Ophør og overdragelse af lejemål

Stk. 1: Såfremt et lejemål ophører, er havelejeren forpligtet til enten at fjerne opførte huse eller overdrage disse til foreningen for en sum, der fastsættes ved vurdering fra en kommission på 3 medlemmer, der er lovligt valgt på generalforsamling. Såfremt enighed med sælgeren ikke kan opnås, kan kommissionen tiltrædes af endnu 2 medlemmer. Er kommissionen herefter ikke enig om husets salgsværdi, eller vil sælgeren ikke acceptere tilbuddet, kan en endelig afgørelse i sagen træffes af en af Magistraten udnævnt vurderingsmand. Ved vurderingen skal blandt andet tages hensyn til husets vedligeholdelsestilstand og den tilbageværende lejeperiode således, at den nye køber får rimelige lejeforhold.

Sælger betaler alle de vedtagne udgifter ved vurdering og eventuelle anker samt 1,5 % af salgssummen til foreningen.

Stk. 2: Sælger/opsagte medlem skal fremlægge de oplysninger vurderingsudvalget eller bestyrelsen efterspørger. Der skal formuleres en liste over de nødvendige og relevante oplysninger i udvalgets procedure.

Stk. 3: Sælger skal fremvise tingbogsattest til køber for evt. pantebreve mv. i huset, hvis det skønnes relevant. Det er købers ansvar at bede om dette. Tingbogsattest kan bestilles på: www.tinglysningsretten.dk

Stk. 4: Haver kan overdrages til ægtefælle/samlevende (i mindst 2 år) eller børn, der har ret til at indtræde i medlemmets sted. En overdragelse koster 500 kroner. Ønsker en ægtefælle/samlever eller myndigt barn at få sit navn tilføjet til en lejekontrakt, koster det ligeledes 500.

Stk. 5: I tilfælde af arv dokumenteres overfor bestyrelsen, hvem retmæssige arvtager/e er, og der laves en gebyrfri overdragelse.

 • 5: Økonomi generelt og rettigheder ved overdragelse

Stk. 1: Haveleje samt øvrige afgifter til foreningen er fordelt med 4 årlige opkrævninger, som foretages af foreningens kasserer. Der er forfaldsdag d. 1-1, d. 1-4, d. 1-7, d. 1-10.

Stk. 2: Haver, hvoraf der ikke er betalt haveleje og øvrige restancer senest 4 uger efter forfaldsdag, kan inddrages af foreningen.

Stk. 3: Ved indbetaling af haveleje og øvrige restancer efter forfaldsdag, vil ved næste opkrævning blive tilskrevet et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4: I tilfælde af et medlem opsiges fra foreningen, har medlemmet ikke ret til at fjerne hække, træer eller anden beplantning. Det er ej heller tilladt at fjerne elle gøre ændring af nogen art ved hus, terrasse eller anden form for bebyggelse på grunden.

 • 6: Misvedligehold af have

Stk. 1: Hvis en have henligger i en sådan tilstand at den skæmmer omgivelserne, skal lejeren i anbefalet skrivelse opfordres til at bringe haven i orden inden 14 dage. Såfremt dette ikke efterkommes kan lejemålet ophæves. Haven vil herefter blive vurderet og solgt af foreningen, medmindre særlige omstændigheder foreligger. Om særlige omstændigheder foreligger afgøres kun af foreningens bestyrelse.

Stk. 2: Bestyrelsen kan med 14 dages varsel bestille en gartner til at udbedre forhold i en lejers have. Bemyndigelsen angår både ethvert ansvar som lejer måtte have for egen parcel og den del, der ligger uden for hækken.

Regningen for udbedringen sendes enten straks eller ved næste kontingentopkrævning, til omhandlende lejer.

 

 • 7: Bygningers opførelse og anvendelse

Stk. 1: Medlemmerne skal i overensstemmelse med gældende regler indhente bestyrelsens godkendelse af bygninger inden opførelse.

Stk. 2: På hvert lod må bebygges i alt 75 m2. Alle bygninger skal være af træ og beklædt med træ. Farvespektret er ikke begrænset. Alle bygninger skal have 10 graders taghældning (1:5,6), enten som sadeltag eller ensidigt hældende tag. Ingen bygningsdel må højere end 4 meter over terræn. Ingen bygninger må opføres nærmere skellet mellem 2 lodder end 2,5 meter. Ingen bygninger må være nærmere grænsen for det, af kommunen lejede område, end 3,5 meter.

Stk. 3: På hvert lod må til beboelse bygges i alt 50 m2. Husene skal være hævet mindst15 og maksimum 80 centimeter over jordoverfladen, på et muret eller støbt fundament.

Bygningerne må ikke indeholde ildsted, hvortil der kræves skorsten. Det er dog tilladt at indrette aftræk til gasradiator.

Bygningerne må kun benyttes til beboelse i tiden 1. april til 30. oktober. Foreningen indestår overfor kommunen, at beboerne har fast bopæl andetsteds, hvortil de kan flytte den 30. oktober.

Stk. 4: På hvert lod må til husdyrhold bygges i alt 25 m2. For disse gælder samme regler som de i stk. 1-4 nævnte.

Stk. 5: Opbevaringskælder under bygningerne vil kunne tillades, når bund og sider udføres i beton. Bygningen skal være af en sådan beskaffenhed, at sundhedspoliti og dyreværn ingen grund har til klage.

Stk. 6: Til hver haveparcel skal der, såfremt der opføres beboelseshus, indrettes vandkloset med afløb til foreningens interne kloaknet, i henhold til afløbsregulativets bestemmelser. Det påhviler foreningen efter nærmere aftale med magistratens 2. Afd. at

etablere og vedligeholde dette. Kommunen etablerer nødvendige afløbsledninger fra arealet. Foreningens ansvar stopper ved og med haveloddets brønd. Ansvaret for kloak på de enkelte grunde pålægger den enkelte ejer. Placeres vandure andetsteds end i brønden, er det haveejerens eget ansvar og for egen regning. Vanduret skal placeres frostfrit og installeres af en autoriseret VVS installatør.

Stk. 7: Der må ikke isættes vinduer, der kan være til gener for naboer. Vinduer placeret over normal stueplanshøjde kan kræves matteret at bestyrelsen.

Stk. 8: Hemse skal have redningsåbninger.

 • 8: Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år om efteråret.

Stk. 3: Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel ved mail indeholdende

Dagsorden til hvert enkelt medlems sidst opgivne mailadresse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning/forhandlingsbogen/formandsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Valg af formand eller kasserer.
 5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Valg af 3 medlemmer til vurderingskommissionen i henhold til § 4.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Stk. 4: Hvert medlem har 2 stemmer pr. have.

Stk. 5: Det er dog en forudsætning for stemmeudøvelse, at der ikke henstår uberigtigede restancer for det medlem, der vil udøve stemmeret.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

Stk. 6: Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

Stk. 7: Ved ændring af foreningens love kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens eksisterende stemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 dele af de repræsenterede stemmer afgiver stemme for ændringen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til ændring af lovene, indkaldes, med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel, til en ny generalforsamling. Denne er så beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede stemmers antal, men til vedtagelse af vedtægtsændringen kræves stadig 2/3 dele stemmeflertal.

Stk. 8: Eventuelle forslag fra medlemmer, som ønskes optaget på dagsordenen til ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9: Ved indkaldelse til generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer skal forslagene hertil medfølge.

Stk. 10: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 del af medlemmerne fremsætter ønske herom, ledsaget af forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles som bestemt for de ordinære generalforsamlinger, med 8 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af medlemmerne, skal indkaldelse ske inden for en måned fra modtagelsen af kravet.

 

 • 9: Bestyrelsen og notatpligt

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, samt 2 suppleanter ligeledes valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år af gangen således, at der i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i de ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Formanden og kasserer vælges særskilt, de øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueres af bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 2: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, medens i øvrigt alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til indvarslet møde.

Stk. 4: Bestyrelsens beslutninger føres til protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange motiver og forslag samt afstemnings resultater noteret. Protokollen underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5: Bestyrelsesprotokollen anvendes samtidig som generalforsamlingsprotokol.

Stk. 6: Protokoltilførsel vedrørende afholdte generalforsamlinger underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og menig.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har stemmeret.

Stk. 9: Bestyrelsen er på foreningens vegne berettiget til at optage lån til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.

 

 • 10: Forpligtigelse

Stk. 1: Foreningen forpligtes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Heraf skal det ene medlem være formanden eller næstformanden.

 

 • 11: Regnskabsår

Stk. 1: Foreningens regnskabsår regnes fra d. 1-10 til d. 30-9.

Stk. 2: Regnskabet revideres af 2 revisorer.

 

 • 12: Opløsning af foreningen

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette formål for øje, og når mindst halvdelen af foreningens eksisterende stemmer er repræsenteret. Mindst 2/3 dele af de repræsenterede stemmer skal stemme for opløsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning af foreningen, indkaldes med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel, til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig, uden hensyn til de repræsenterede

stemmers antal. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 dele af de repræsenterede stemmer, afgiver stemme for opløsning af foreningen.

Stk. 2: Besluttes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likviditetskomite, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodder eventuelt overskud til medlemmerne.

 

Øvrige ordensregler (læs § 3, stk. 4, nr. 1-8)

1: Husk du har pligt til at holde rent ud for din have:

Have 1-15 skal holde hele grusvejen mod fællesområdet. Hvor der er naboer deles ansvaret for grusvej og stier på midten. Parkeringspladser er fælles ansvar. Der skal som minimum holdes 30 cm fra hækken mod alle sider. Mod mosen holdes fri passage for gangsti ved egen have.

2: Hækkene skal klippes 2 gange årligt: inden d. 23-6 og d. 15-9.

 

Vandure

1: Vandurene bliver aflæst, afprøvet og kontrolleret af bestyrelsen i de første 2 uger af oktober. Derfor skal haver og vandure i dette tidsrum være tilgængelige, er de ikke det, vil der i stedet for aflæsning blive afregnet efter et gennemsnitsforbrug. Efterregulering vil ske ved næste års aflæsning, hvis uret da er tilgængeligt.

2: Foreningens ansvar stopper ved og med haveloddets brønd. Placeres vandure andetsteds end i brønden, er det havelejerens eget ansvar og for egen regning. Vanduret skal placeres frostfrit, og installeres af en autoriseret vvs-installatør.

3: Den enkelte haveejer er selv økonomisk ansvarlig for alt vedligehold og udskiftning af vandure. Dog er det muligt at bestyrelsen eller den valgte kan udføre arbejdet. Udføres arbejdet af en autoriseret vandmester, skal det efterfølgende bekræftes og godkendes af bestyrelsen eller den valgte.

Download Matrikelkort.pdf

Matrikelkort
Matrikelkort.pdf

Besøg kortinfo.net og se Forureningskort

Forureningskort
Se Forureningskort